top of page
Pozycje serwisowe

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2020 r.

 

Witamy na stronach internetowych iGPSPORT.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY lub APLIKACJI IGPSPORT. Korzystając z Witryny iGPSPORT lub dowolnej funkcji/funkcji w niniejszym dokumencie, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania, nie możesz nadal korzystać z naszych produktów lub usług.    Niniejsze Warunki Usługi są uogólnione i obejmują szeroki zakres tematów.  Niektóre szczegółowe Warunki mogą być zindywidualizowane dla produktu lub usługi i mogą podlegać bardziej rygorystycznym lub sztywnym warunkom z powodu licencji lub innych ustaleń. W takim przypadku te szczególne ograniczenia mają pierwszeństwo przed tymi ogólnymi warunkami.   W przypadku konfliktu; zastosowanie ma termin bardziej szczegółowy.

iGPSPORT może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, aktualizując ten wpis. Użytkownik jest natychmiast związany taką modyfikacją i dlatego powinien okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Dalsze korzystanie z Witryn iGPSPORT po modyfikacji oznacza zgodę na wszelkie modyfikacje, które mogą wystąpić w ramach niniejszych warunków lub innych produktów lub określonych warunków.

Zawartość

Treści i materiały zawarte na stronach iGPSPORT, takie jak tekst, grafika, obrazy, audio, wideo i inne materiały, a także nazwy domen, slogan, organizacja i wygląd użytkownika (łącznie „Treść”), jest chroniony prawami autorskimi, usługami i znakami towarowymi, a także innymi takimi prawami i jest własnością iGPSPORT lub osób trzecich, które udzieliły licencji na swoje Treści firmie iGPSPORT lub stronom, którym iGPSPORT wyraźnie udzielił upoważnienia do używania. Nieautoryzowane użycie Treści może naruszać prawa autorskie, usługi, znaki towarowe i inne prawa. Tam, gdzie Witryna iGPSPORT jest skonfigurowana w celu umożliwienia pobierania Treści, możesz pobrać jedną kopię takiej Treści na jeden komputer wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego, pod warunkiem, że (a) zachowasz wszelkie prawa autorskie i inne informacje dotyczące własności zawarte w oryginalna Treść, (b) nie możesz sprzedawać ani modyfikować Treści lub reprodukować, wyświetlać, publicznie odtwarzać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać Treści w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody iGPSPORT oraz (c) nie możesz używać Treści w sposób sugerujący powiązanie z jakimkolwiek z naszych produktów, usług lub marek.  Wszelkie wykorzystanie Treści, w tym treści do pobrania, jest ograniczone do użytku niekomercyjnego bez konkretna pisemna zgoda iGPSPORT. Nie przenosimy na Ciebie tytułu własności Oprogramowania. Użytkownik nie może rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować lub w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka. Nie możesz, bez uprzedniej pisemnej zgody iGPSPORT, „odbić lustrzanie” na jakimkolwiek innym serwerze jakichkolwiek materiałów zawartych w jakiejkolwiek Witrynie iGPSPORT.  Nie możesz też tworzyć kopii serwera lub proxy jakiejkolwiek Treści._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Korzystanie z Treści na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione, bez wyraźnej pisemnej zgody iGPSPORT. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane na Stronach iGPSPORT są własnością iGPSPORT lub stron trzecich. Zabrania się używania tych Znaków bez wyraźnej, pisemnej zgody iGPSPORT lub takiej strony trzeciej. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat uzyskania zgody iGPSPORT na korzystanie z Treści w Twojej witrynie internetowej, e-mail contentlicenseing@igpsport.com 

Fora publiczne i media społecznościowe

„Forum Publiczne” oznacza obszar, witrynę lub funkcję oferowaną jako część Witryny iGPSPORT, która oferuje użytkownikom możliwość przesyłania treści („Zgłoszenia Użytkownika”) do oglądania przez jednego lub więcej użytkowników Witryny iGPSPORT, w tym między innymi tablicę ogłoszeń, forum , środowisko społeczności społecznościowych, strona rozmów lub blog.  Podobnie Media społecznościowe oznaczają witryny lub systemy obsługiwane przez strony trzecie, które również oferują użytkownikom możliwość przesyłania treści._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Na potrzeby niniejszych warunków wszelkie podobne witryny, niezależnie od tego, czy są kontrolowane i/lub obsługiwane przez iGPSPORT lub strony trzecie, będą uważane za „Fora publiczne”

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fora Publiczne i oferowane na nich funkcje służą do komunikacji publicznej, a nie prywatnej, i nie oczekuje prywatności w odniesieniu do jakichkolwiek Zgłoszeń Użytkownika na Forum Publiczne. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które ujawniasz za pośrednictwem tych mediów; ujawniasz takie informacje dobrowolnie i na własne ryzyko. Należy kierować się rozsądkiem podczas publikowania informacji, uwag lub innych treści dotyczących innych użytkowników, dostawców usług, iGPSPORT lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez innych użytkowników, iGPSPORT lub osoby trzecie w wyniku prawnie uzasadnionych lub zniesławiających komentarzy, uwag lub innych informacji lub treści, które publikujesz online. iGPSPORT nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek Zgłoszenia Użytkownika, nawet jeśli Zgłoszenie Użytkownika jest zniesławiające lub w inny sposób prawnie uzasadnione.

Jesteś i pozostaniesz wyłącznie odpowiedzialny za Zgłoszenia Użytkownika, które rozpowszechniasz na lub za pośrednictwem dowolnej Witryny iGPSPORT na lub jakimkolwiek Forum Publicznym oraz za konsekwencje ich przesłania i opublikowania. Nie mamy obowiązku monitorowania jakiegokolwiek Forum Publicznego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, praw własności lub innych szkód wynikających z Zgłoszenia Użytkownika.


Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje wykorzystanie lub poleganie na jakimkolwiek Zgłoszeniu Użytkownika zamieszczonym na jakimkolwiek Forum Publicznym odbywa się na Twoje własne ryzyko. Na przykład nie ponosimy odpowiedzialności za opinie, porady lub zalecenia zamieszczane lub przesyłane przez użytkowników na jakimkolwiek forum publicznym i nie popieramy ich, a w szczególności zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z nimi. Nie potwierdzamy ani nie weryfikujemy kwalifikacji, doświadczenia ani umiejętności użytkowników ani informacji, które zamieszczają na żadnym forum publicznym. Dlatego zalecamy zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku podczas korzystania z dowolnej witryny iGPSPORT lub forum publicznego.

 

Przesyłając materiał do Witryny iGPSPORT, automatycznie udzielasz lub gwarantujesz, że właściciel takiego materiału wyraźnie udzielił iGPSPORT nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczyć i rozpowszechniać takie materiały (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączać je do innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologii, które są obecnie znane lub opracowane w przyszłości, przez cały okres obowiązywania wszelkich praw autorskich lub innych praw, które mogą istnieć w takich materiałach . Zezwalasz również każdemu innemu użytkownikowi na dostęp, przeglądanie, przechowywanie lub powielanie materiałów do użytku osobistego tego użytkownika. Niniejszym udzielasz iGPSPORT prawa do edytowania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów, które udostępniasz w dowolnej Witrynie iGPSPORT.

Zasady postępowania: zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać żadnych Zgłoszeń Użytkownika na Stronie iGPSPORT, które:

 • jest zniesławiająca, obraźliwa, nękająca, grożąca;

 • jest bigoteryjny, nienawistny, rasowo lub w inny sposób obraźliwy;

 • są brutalne, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub w inny sposób o charakterze jednoznacznie seksualnym;

 • Szkodzi lub można racjonalnie oczekiwać, że zaszkodzi jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi;

 • stanowi naruszenie prawa do prywatności innej osoby lub udostępnia jakiekolwiek dane osobowe bez wyraźnej zgody użytkownika.

 • są nielegalne lub zachęcają lub popierają nielegalne działania lub dyskutowanie o nielegalnych działaniach z zamiarem ich popełnienia;

 • w tym Zgłoszenie użytkownika, które stanowi lub reprezentuje próbę zaangażowania się w pornografię dziecięcą, prześladowanie, napaść seksualną, oszustwo, handel obscenicznym lub skradzionym materiałem, handel narkotykami i/lub nadużywanie narkotyków, nękanie, kradzież lub spisek w celu popełnienia przestępstwa działalność;

 • narusza lub narusza jakiekolwiek prawa strony trzeciej, w tym:

 • prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności lub prawa umowne;

 • wszelkie zobowiązania do zachowania poufności;

 • ma charakter komercyjny, związany z biznesem lub reklamuje lub oferuje sprzedaż jakichkolwiek produktów, usług lub w inny sposób (nawet dla zysku) lub zabiega o inne osoby (w tym nakłanianie do datków lub darowizn);

 • zawiera wirusa lub inny szkodliwy składnik;

 • manipuluje, uszkadza lub uszkadza Witryny iGPSPORT lub jakąkolwiek podłączoną sieć;

 • zakłóca korzystanie lub korzystanie z Witryn iGPSPORT przez jakąkolwiek osobę lub podmiot;

 • generalnie nie odnosi się do wyznaczonego tematu lub tematu odpowiedniego forum publicznego;

 • narusza wszelkie szczególne ograniczenia mające zastosowanie do Forum Publicznego, w tym ograniczenia wiekowe i procedury;

 • są antyspołeczne, destrukcyjne lub destrukcyjne, w tym „flaming”, „spam”, „flood”, „trolling” i „griefing”, ponieważ te terminy są powszechnie rozumiane i używane w Internecie;

 • jest fałszywe lub wprowadzające w błąd.   

 • Nie możemy i nie zapewniamy, że inni użytkownicy przestrzegają lub będą postępować zgodnie z powyższymi Zasadami postępowania lub innymi postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania, a między Tobą a nami, niniejszym przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko szkód lub obrażeń wynikających z jakichkolwiek taki brak zgodności.

 • Zastrzegamy sobie prawo, ale zrzekamy się wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności, do odmowy zamieszczenia lub komunikowania się lub usunięcia wszelkich Zgłoszeń Użytkownika ze Strony iGPSPORT, które naruszają niniejsze Warunki Użytkowania (w tym Zasady Postępowania).

Konta

Niektóre usługi w Witrynach iGPSPORT umożliwiają lub wymagają utworzenia konta w celu uczestnictwa lub uzyskania dodatkowych korzyści. Wyrażasz zgodę na dostarczanie, utrzymywanie i aktualizowanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z naszymi procesami rejestracji („Dane rejestracyjne”). Zgadzasz się nie podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani fałszywie przedstawiać swojej tożsamości lub powiązania z żadną osobą lub podmiotem, w tym nie używać nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji o koncie innej osoby, nazwiska, wizerunku, głosu, obrazu lub zdjęcia innej osoby. Zgadzasz się również na niezwłoczne powiadomienie nas pod adresem ochrona@igpsport.como jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika, hasła, innych informacji o koncie lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, o którym dowiesz się, że wiąże się z Witryną iGPSPORT.

Możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto i możliwość korzystania z Witryny iGPSPORT lub usług lub ich części z powodu nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania lub jakichkolwiek warunków specjalnych związanych z konkretną usługą.

Odpowiedzialność iGPSPORT

iGPSPORT nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, rzetelności, kompletności lub aktualności Treści ani wyników, jakie można uzyskać z korzystania ze Stron iGPSPORT i Treści. Jakiekolwiek korzystanie ze Stron iGPSPORT i Treści odbywa się na własne ryzyko. Zmiany są okresowo wprowadzane do Witryn iGPSPORT i mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. Niektóre Treści na Stronach iGPSPORT mogą być dostarczane przez strony trzecie i iGPSPORT nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść dostarczoną przez strony trzecie.

Zrzeczenie się niektórych szkód

Korzystanie z Witryn iGPSPORT odbywa się na własne ryzyko. Jeśli jesteś niezadowolony z jakiejkolwiek Treści lub innej zawartości Witryn iGPSPORT lub z niniejszych Warunków, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Witryn iGPSPORT. W ŻADNYM WYPADKU iGPSPORT ANI JAKIEKOLWIEK STRONY TRZECIE WYMIENIONE W WITRYNACH iGPSPORT NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE I WTÓRNE SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB USZKODZENIA DANYCH OD KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYN iGPSPORT ORAZ TREŚCI, CZY NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, I CZY iGPSPORT JEST ZALECANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, W PRZYPADKU TAKIE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W Chinach niniejsze wyłączenie odpowiedzialności za szkody nie ma zastosowania do umyślnych lub lekkomyślnych działań lub rażącego zaniedbania ze strony iGPSPORT.

 

Linki do innych witryn

Witryny iGPSPORT mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które są utrzymywane przez innych. Wszelkie takie linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a nie jako poparcie przez iGPSPORT treści na takich stronach internetowych osób trzecich. iGPSPORT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość połączonych witryn internetowych osób trzecich i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartości lub dokładności materiałów na takich witrynach internetowych osób trzecich ani praktyk prywatności takich osób trzecich. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do połączonych witryn sieci Web osób trzecich, robisz to na własne ryzyko.

Aplikacje innych firm

Na Witrynach iGPSPORT możesz mieć możliwość pobrania aplikacji opracowanych przez osoby trzecie. iGPSPORT nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartości lub funkcjonalności tych aplikacji stron trzecich ani praktyk prywatności takich zewnętrznych programistów. Jeśli zdecydujesz się pobrać i korzystać z którejkolwiek z tych aplikacji innych firm, robisz to na własne ryzyko.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić iGPSPORT, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, domniemanymi lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Posługiwać się. Niniejsze postanowienie o odszkodowaniu nie ma zastosowania do umyślnych lub lekkomyślnych działań lub rażącego niedbalstwa ze strony iGPSPORT.

Polityka praw autorskich

iGPSPORT szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Zasadą iGPSPORT jest, według własnego uznania iw stosownych przypadkach, zamknięcie kont użytkowników, którzy mogą naruszać lub wielokrotnie naruszać prawa autorskie osób trzecich.

Aby przesłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich do iGPSPORT, prześlij powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), przekazując wymienionemu poniżej agentowi ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie.

 • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma być wyłączony, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić usługodawcy zlokalizowanie materiału.

 • Informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się ze składającym reklamację, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze składającym reklamację.

 • Oświadczenie, że strona składająca skargę ma w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa.

 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań poprzedniego akapitu, Twoje powiadomienie DMCA może nie być ważne. Więcej informacji na temat powiadomień DMCA i DMCA można znaleźć w 17 USC § 512.

Z naszym agentem ds. otrzymywania powiadomienia o zgłoszonym naruszeniu praw autorskich można się skontaktować w następujący sposób:

E-mailem: dmca@igpsport.com

bottom of page